International Rail Freight Conference

Témata bloků

1. BLOK: Evropská legislativa a podpora přepravy zboží po železnici

předsedající: J. Sundling / TAF TSI Coordinator

Cílem této mezinárodní konference je diskutovat o rozvoji trhu evropské nákladní železniční přepravy. Prezentace v prvním bloku budou popisovat legislativní rámec a zejména technické specifikace pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému. Nyní, kdy byl Evropskou komisí odsouhlasen a schválen Strategický evropský rozvojový plán, musejí být první komponenty budování jednotného interface hotovy v roce 2009. Prezentace budou detailně vysvětlovat jak je plánováno naplnění těchto cílů.

Záměrem konference je prezentovat, že evropský železniční sektor je na správné koleji stát se otevřeným, výkonným a konkurenceschopným hráčem na dopravním trhu Evropy.

2. BLOK: Projekty sledování železničních zásilek a nákladních vozů

předsedající: R. Šenekl / České dráhy

Současná liberalizace železničního trhu přináší kromě jiného i zvýšené množství vlastníků (disponentů) železničních vozů, větší počty dopravců a samostatně hospodařící podniky provozující železniční dopravu pro všechny tyto subjekty. Tím dochází k výraznému zvýšení poptávky po informacích o vlacích, vozech či zásilkách, a ne vždy jsou stávající informační systémy sloužící ke sledování vozidel na tuto poptávku připraveny. Proto je dalším z cílů konference: Definovat a ukázat tyto problémy vznikající v důsledku rozvíjející se liberalizace železničního trhu a hledat řešení k jejich odstraňování.

Prezentace přinesou všeobecný pohled na možnosti a metody sledování zboží na železnici. Dále budou zejména prezentovány a demonstrovány úspěšné aplikace.

3. BLOK: Přeprava zboží východ – západ – východ; Úspěšně realizované nebo připravované projekty železniční a kombinované přepravy

předsedající: F. Schmidt / UIC/RCA

Toto téma reaguje na neustále rostoucí obchod evropských zemí s asijskými zeměmi a Ruskem. Růst železničních přeprav však není úměrný růstu obchodu, a proto je jedním z cílů konference hledat odpovědi na otázku: Jaké překážky brání zvýšení objemu železničních přeprav ve směru východ – západ – východ?

V době silného rozvoje kamionové dopravy, růstu námořní přepravy a z toho vyplývajícího poklesu železniční dopravy, je potřeba ukázat a zdůraznit významnou roli železniční a kombinované přepravy. V současné době je z hlediska budovaného povědomí o nákladní železniční přepravě potřebné zvýšit popularitu tohoto druhu dopravy, včetně popularizace kombinovaných přeprav. A zvýšení popularizace formou prezentace úspěšných projektů v železniční a kombinované přepravě je dalším z cílů Mezinárodní železniční konference v Praze.

webdesign 123 DESIGN